Decrets d’alcaldia

Aquesta és la relació de Decrets d’Alcaldia del 2021.

Tota la informació contractual que deriva dels decrets de ‘pagaments de factures’ i dels ‘decrets de remesa de pagaments’ la trobareu actualitzada mensualment al Registre Públic de Contractes, que és accessible aquí.

També podeu consultar la pàgina on estan recollits tots els contractes menors que subscriu l’Ajuntament.

Aquesta pàgina s’actualitza mensualment.
Última actualització: 08/01/2022