Decrets d’alcaldia

Aquesta és la relació de Decrets d’Alcaldia del 2021.

Tota la informació contractual que deriva dels decrets de ‘pagaments de factures’ i dels ‘decrets de remesa de pagaments’ la trobareu actualitzada mensualment al Registre Públic de Contractes, que és accessible aquí.

Aquesta pàgina s’actualitza mensualment.
Última actualització: 02/08/2021