Retribucions i assistències

Aquest és el règim de dedicacions, retribucions i assistències dels càrrecs electes de l’Ajuntament:

  • L’alcaldessa, Maria Remei Costa Reig, exerceix el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb una dedicació mínima de 26 hores setmanals i una retribució de 10.200€ anuals.
  • La resta de regidores i regidors perceben els següents imports per assistència a les reunions dels òrgans col·legiats: 45€, per assistència a sessions de Ple i 35€ per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes.
  • L’alcaldessa no cobra per assistir a les reunions dels òrgans col·legiats.
Locomoció i altres despeses

Les bases d’execució del pressupost estableixen que:

  • els càrrecs electes percebran 0.30€/km, quan hagin de fer desplaçaments relacionats amb tasques municipals.
  • la resta de les despeses que assumeixin com a conseqüència de portar a terme tasques de caràcter municipal s’abonaran prèvia presentació del corresponent comprovant de pagament.