Convenis

L’article 8 de la Llei de Transparència estableix que els convenis s’han de publicar íntegrament a la seu electrònica dels subjectes obligats.

Per altra banda, de conformitat amb l’article 14 i la Disposició addicional 9 de la mateixa llei, els convenis s’han de trametre al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, que podeu consultar fent clic aquí.

Convenis del 2021

Conveni de cooperació tècnica entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló per a la redacció d’un projecte de construcció d’una estació depuradora d’aigües residuals.

Vigència: 4 anys des de la signatura

Fase de tramitació: Aprovat per l’Ajuntament (ple de 26/01/2021). Tramès al Consell Comarcal i pendent de signatura per part d’aquest organisme.

Codi Registre Públic de Convenis: pendent de tramitar.


Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ventalló, Càritas Alt Empordà Interior i Càritas Diocesana de Girona.

Vigència: 3 anys prorrogables des del 15/02/2021

Fase de tramitació: Aprovat per l’Ajuntament (Ple de 26/01/2021) 

Codi Registre Públic de Convenis: tramès al Registre i pendent de rebre codi.


Conveni de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa
a favor de l’Ajuntament de Ventalló.

Vigència: 4 anys a comptar des del 29/04/2021

Fase de tramitació: Aprovat per l’Ajuntament (Ple de 06/04/2021) 

Codi Registre Públic de Convenis: tramès al Registre i pendent de rebre codi.


Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Viladamat, l’Armentera, Sant Pere Pescador, Ventalló, Albons i Bellcaire d’Empordà referent a la prestació del servei de transport adaptat.

Vigència: de l’1 de gener del 2021 al 31 de gener del 2021

Fase de tramitació: Aprovat per decret d’alcaldia i posteriorment ratificat per Ple de 06/04/2021

Codi Registre Públic de Convenis: tramès al Registre i pendent de rebre codi.


Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Ventalló per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil.

Vigència: 4 anys a comptar des de la signatura del conveni

Fase de tramitació: Aprovat per l’Ajuntament (Ple de 25/05/2021). Pendent de signatura.

Codi Registre Públic de Convenis: pendent de trametre a registre.

Convenis del 2019

Conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló.

Aprovat per acord de Ple de 25 de febrer de 2019.

Codi Registre Públic de Convenis: 2019/11/1394


Conveni de delegació de competències per a la recollida de residus especials o perillosos i d’adhesió a la xarxa comarcal de deixalleries entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló

Aprovat per acord de Ple d’1 d’agost de 2019

Codi Registre Públic de Convenis: 2019/11/2054


Conveni per l’execució d’obres de millora del carrer Vicenç Albert Ballester i Camps

Aprovat per decret d’alcaldia de 23/08/2019 i vigent fins 31 de desembre de 2019.

Codi Registre Públic de Convenis: tramès al Registre i pendent de rebre codi.

Convenis del 2018

Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló pel menjador escolar de l’escola de Ventalló.

Aprovat per acord de Ple de 22 de juny de 2018

Convenis del 2017

Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló per al desenvolupament del Projecte Tècnic de Joventut Compartit 2017

Data de signatura: 22/06/2017

Codi Registre Públic de Convenis:  2017/11/0187

Convenis del 2016

Conveni de col·laboració Hermes Comunicacions SA i Ajuntament de Ventalló.

Vigència: es renova automàticament cada any des del 23 de setembre de 2016


Conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la delegació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats que subscriuen el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló.

Data de signatura: 16 de desembre de 2016


Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló, per a l’elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

Data de signatura: 03/11/2016

Codi Registre Públic de Convenis: 2016/11/0124

Convenis del 2010

Conveni entre l’Ajuntament de Ventalló i Sorea per portar a terme la inversió referent a la construcció d’un dipòsit de 600 m3 i instal·lació de la canonada d’impulsió i de distribució de Ventalló.

Data signatura: 25 de gener de 2010

Aprovat per acord de Ple de 19 de gener de 2010

Codi Registre Públic de Convenis: 2010/11/0004