El Compte General

El Compte General és un conjunt de documents i estats que fa cada any l’Ajuntament per posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.

El Compte General del 2020 (en tramitació)

Encara no està aprovat el Compte General del 2020.

Els membres de la Comissió Especial de Comptes es van reunir el 28 de juny i van emetre el seu informe favorable sobre el Compte General del 2020.

El 7 de juliol es va publicar l’anunci d’exposició al públic del Compte General perquè qualsevol persona pugui examinar la documentació i presentar-hi al·legacions si ho considera oportú.

Finalment, aquest expedient arribarà al Ple perquè pugui ser aprovat definitivament. Tota la documentació es trametrà després a la Sindicatura de Comptes.


El Compte General del 2019

Aquests són els documents que formen part del Compte General del 2019: