Modificacions de pressupost

Aquestes són les modificacions del pressupost del 2021 que estan aprovades o en tramitació:

Modificació de crèdit número 1/2021
INFORME PREVIAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓPUBLICITAT DE LA MODIFICACIÓFASE DE LA TRAMITACIÓ
Informe de d’intervencióCertificat d’acord de Ple 25/05/21Anunci d’aprovació inicial al BOPAprovada definitivament

Resum de la modificació: el pressupost del 2020 es va tancar amb un romanent líquid de tresoreria (el que vindria a ser un ‘superàvit’) de 1.463.285,76€. Mitjançant la modificació de crèdit número 1/2021 es destinen 35.000€ del romanent líquid de tresoreria a incrementar una partida del capítol d’inversions que estava dotada amb 165.000€ (Millora xarxa viària del centre urbà-fase 1) i 21.500€ per crear una nova partida que no estava prevista en el pressupost (Inversions en el cementiri de l’Om).

Aquesta pàgina s’actualitza cada vegada que es tramita una nova modificació de pressupost.
Última actualització: 23/07/2021