Modificacions de pressupost

Encara no s’ha aprovat cap modificació de crèdits del pressupost de 2023.


MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST DEL 2022
Modificació de crèdit número 1/2022
INFORME PREVIAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓPUBLICITAT DE LA MODIFICACIÓFASE DE LA TRAMITACIÓ
Informe de d’intervencióCertificat d’acord de Ple 30/03/22Anunci d’aprovació incial al BOPAprovada definitivament

Resum de la modificació: Incorporació dels romanents, suplements i crèdits extraordinaris que trobareu detallats a l’informe d’intervenció en el pressupost municipal del 2022.

Modificació de crèdit número 2/2022
INFORME PREVIAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓPUBLICITAT DE LA MODIFICACIÓFASE DE LA TRAMITACIÓ
Informe de d’intervencióCertificat d’acord de Ple 25/05/22Anunci d’aprovació incial al BOPAprovada definitivament

Resum de la modificació: S’habilita una nova partida de 32.000€ per restaurar l’església de Vila-Robau. Aquesta actuació es finançarà amb una subvenció de la Diputació (22.800€) i romanent de tresoreria (9.200€).

Modificació de crèdit número 3/2022
INFORME PREVIAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓPUBLICITAT DE LA MODIFICACIÓFASE DE LA TRAMITACIÓ
Informe de d’intervencióCertificat d’acord de Ple 28/09/22Anunci d’aprovació incial al BOPAprovada definitivament

Resum de la modificació: Es fan servir 72.525,18€ del romanent líquid de tresoreria per finançar tres partides del pressupost de despeses que s’han quedat curtes: la partida prevista pel subministrament elèctric a la urbanització del mas Gros (que s’incrementa en 20.000€), la partida prevista pel manteniment de vies públiques, parcs i jardins (que s’incrementa en 15.000€) i la partida dedicada a les obres de millora de la xarxa viària del centre urbà-Fase 1B (que s’incrementa en 37.525,18€).

Modificació de crèdit número 4/2022
INFORME PREVIAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓPUBLICITAT DE LA MODIFICACIÓFASE DE LA TRAMITACIÓ
Informe de d’intervencióCertificat d’acord de Ple 30/11/2022Anunci d’aprovació inicial al BOPAprovada definitivament

Resum de la modificació: Es fan servir 126.000€ del romanent líquid de tresoreria del 2021 per complementar les següents partides del pressupost de despeses: manteniment de camins, manteniment d’escola i llar d’infants, treballs tècnics i assessorament jurídic i despeses bancàries. Es fan servir 5.000€ dels 126.000€ per crear una nova partida destinada a finançar la reforma de la casa Oriell.


MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST DEL 2021
Modificació de crèdit número 1/2021
INFORME PREVIAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓPUBLICITAT DE LA MODIFICACIÓFASE DE LA TRAMITACIÓ
Informe de d’intervencióCertificat d’acord de Ple 25/05/21Anunci d’aprovació inicial al BOPAprovada definitivament

Resum de la modificació: el pressupost del 2020 es va tancar amb un romanent líquid de tresoreria (el que vindria a ser un ‘superàvit’) de 1.463.285,76€. Mitjançant la modificació de crèdit número 1/2021 es destinen 35.000€ del romanent líquid de tresoreria a incrementar una partida del capítol d’inversions que estava dotada amb 165.000€ (Millora xarxa viària del centre urbà-fase 1) i 21.500€ per crear una nova partida que no estava prevista en el pressupost (Inversions en el cementiri de l’Om).

Modificació de crèdit número 2/2021
INFORME PREVIAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓPUBLICITAT DE LA MODIFICACIÓFASE DE LA TRAMITACIÓ
Informe de d’intervencióCertificat d’acord de Ple 02/11/21Pendent de publicarAprovada definitivament

Resum de la modificació: Mitjançant la modificació de crèdit número 2/2021 es destinen 30.000€ del romanent líquid de tresoreria a una partida del capítol de despeses de personal (pagament de les cotitzacions de la ‘Seguretat Social’),  a tres partides del capítol de despeses corrents (‘Manteniment de vies públiques, parcs i jardins’; ‘Festa Major i Fira de l’Oli’ i ‘Manteniment de l’Ajuntament i altres construccions’) i una partida del capítol de despesa financera (‘Despeses bancàries’). Totes aquestes partides que s’han modificat ja tenien una dotació consignada, però ha resultat insuficient.

Aquesta pàgina s’actualitza cada vegada que es tramita una nova modificació de pressupost.
Última actualització: 01/02/2023