Modificacions d’ordenances fiscals

L’Ajuntament està tramitant únicament una modificació que afecta una sola ordenança fiscal de cares al 2022.

Concretament, en el Ple del 02/11/2021 es va aprovar inicialment una modificació a l’Ordenança Fiscal número 2, que regula el pagament de l’IBI, per introduir bonificacions per posar plaques solars.

La proposta d’ordenança, que podeu consultar fent clic aquí, preveu una bonificació del 50% en la quota de l’IBI a les construccions en les que es realitzin obres l’objecte exclusiu de les quals sigui la instal·lació de plaques solars, durant cinc anys a comptar des de l’exercici següent a la data de la sol·licitud.

El nou redactat de l’ordenança està ara exposat al públic perquè, si ho considereu oportú, pugueu presentar-hi al·legacions, abans que sigui aprovat amb caràcter definitiu.

Última actualització: 10/11/2021