Ordenances fiscals

Aquestes són les ordenances fiscals vigents a Ventalló. Aquesta pàgina està en construcció i és per això que us agraïm que contacteu amb l’Ajuntament (972793156) si no trobeu l’ordenança que busqueu.


ORDENANÇA FISCAL 1 – GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ


ORDENÇA FISCAL 2 – IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)


ORDENANÇA FISCAL 3 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES


ORDENANÇA FISCAL 6 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU) / PLUSVÀLUES


ORDENANÇA FISCAL 13 – TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN LA GENERALITAT DEL VEÏNAT


ORDENANÇA FISCAL 14 – TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES O ENTITATS QUE UTILITZEN EL DOMINI PÚBLIC PER A PRESTAR ELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS QUE NO AFECTIN LA GENERALITAT DEL VEÏNAT


ORDENANÇA FISCAL 15 – REGLAMENTACIÓ GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS


ORDENANÇA FISCAL 16 – CONTRIBUCIONS ESPECIALS


Modificacions d’ordenances fiscals en tràmit

Aquestes són les modificacions d’ordenances fiscals que s’estan tramitant perquè entrin en vigor l’1 de gener de 2023:

Modificació de l’ordenança fiscal 7A, que regula la taxa per a la prestació del servei de llar d’infants

Modificació de l’ordenança fiscal 13, que regula la taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat del veïnat

Última actualització: 31/10/2022