Organització municipal

Convergència i Unió (CiU)


1) JOAN ALBERT TEIXIDOR (Alcaldia)

Atenció al públic / Relació amb les institucions / Recursos humans / Serveis públics municipals / Qualsevol altre activitat de qualsevol àrea que sigui competència de l'alcaldia, que no hi hagi estat objecte de delegació general ni específica a favor d'un altre regidor.


2) TERESA CASAS TUBAU (primera tinent d'alcalde)

Atenció ciutadana, que comprèn les matèries d'educació, joventut, gent gran, serveis socials i sanitat. / Economia i finances, que comprèn les matèries de pressupost, gestió econòmica de serveis públics i taxes.


3) MIQUEL RIERA CASELLAS (segon tinent d'alcalde)

Territori i sostenibilitat / Acció (seguretat ciutadana) / Protecció civil / Esports / Comunicació (web i noves tecnologies)


4) M.REMEI COSTA REIG (regidora)

Patrimoni / Fundacions i associacions / Dinamització i promoció turística / Cultura / Festes / Feder-Leader


5) MARC PUIGBERT TUBERT (regidor)

Part de l'àrea de serveis públics municipals que comprèn les matèries de : Conservació i manteniment de camins rurals / Agricultura i ramaderia / Boscos i terrenys forestals / Abocadors / Recollida i tractament de residus / Recollida selectiva de paper, vidre i plàstic.


Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (Esquerra-AM) 1) ALBERT BIGAS XICARS

2) IGNASI RIFÉ ESCUDERO