Projecte xarxa viària 1B

Aquest projecte va ser aprovat inicialment a la sessió de Ple de 26 de gener de 2022, per unanimitat dels grups polítics.

El 10 de març de 2022 es va publicar l’anunci d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i el 9 de maig de 2022 es va publicar l’anunci d’aprovació definitiva.

No es varen presentar al·legacions durant el termini d’exposició al públic.

Feu clic aquí per veure el projecte.