SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 25/05/2022

Aquests són els punts de l’ordre del dia del Ple de 25 de maig de 2022 (20h):

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 30 de març de 2022.
2.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit 2/2022.
3.- Aprovació, si s’escau, del conveni entre el CCAE i l’Ajuntament de Ventalló, per a l’encàrrec de gestió del servei d’Assistència Tècnica.
4.- Aprovació, si s’escau, del conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta electrònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les Administracions catalanes.
5.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de les Festes Locals per a l’any 2023.
6.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a la pròrroga del nou contracte de subministrament elèctric de l’ACM.
7.- Aprovació, si s’escau, de l’acord de delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals, que ha d’adoptar el ple municipal.
8.- Donar compte al ple de les llicències d’obres concedides.
9.- Precs i preguntes.